Audyty w produkcji żywności

Fakultatywne standardy bezpieczeństwa żywności takie jak IFS Food, Tesco Manufacturing Standard, a szczególnie BRC Food, wymagają, aby niezależny biolog terenowy przeprowadził inspekcję (audyt) zakładu produkującego żywność co najmniej raz w roku.

Podczas każdej inspekcji biolog terenowy określa warunki sprzyjające szkodnikom i ocenia pracę zewnętrznej firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników.
Biolog terenowy sprawdza aktualną aktywność szkodników w zakładzie oraz w jego najbliższym otoczeniu. Ważną funkcją biologa terenowego jest profesjonalna kontrola działalności firmy DDD zatrudnionej przez dane przedsiębiorstwo do zwalczania szkodników i zapobiegania ich pojawianiu się. Specjalista szuka ewentualnych błędów na każdym etapie wdrażanych w obiekcie procesów oraz wnikliwie weryfikuje dokumentację. Podczas swojej pracy sprawdza jakie szkodniki znajdowały się na terenie zakładu, jakie narzędzia przeciwko nim zastosowano, czy dezynsekcja odbyła się przy pomocy odpowiednio dobranych środków chemicznych o właściwym stężeniu. Biolog terenowy analizuje także poprawność doboru metod fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w celu przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji. Metody te różnią się bowiem w zależności od specyfiki zakładu i jego otoczenia.

Zwieńczeniem pracy biologa terenowego jest przygotowany przez niego szczegółowy raport odpowiadający międzynarodowym standardom. W raporcie wymienione są słabe strony i błędy w procesie zwalczania szkodników w przedsiębiorstwie oraz proponowane działania naprawcze. Biolog terenowy udziela cennych wskazówek w zakresie likwidacji szkodników. Sprawdza szczelność pomieszczeń, doradza w kwestii magazynowania, sprzątania, czyszczenia maszyn.

Audyt HACCP

Audyt HACCP jest podstawą dla poprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa i jakości żywności w zakładzie. Tylko rzetelnie wykonany audyt spełni swoją funkcję, którą jest ciągłe doskonalenie systemu. Ponadto przepisy prawa zakładają, że każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu, zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Klienci korzystający z mojego audytu mogą mieć pewność, że precyzyjnie zweryfikuje system i sprawdzę dokumentację firmy, a pracownicy będą mogli brać aktywny udział w tym procesie i zdobywać wiedzę na temat bezpiecznego środowiska pracy.

Okresowa weryfikacja (audyt) jest podstawą do aktualnego i funkcjonującego systemu bezpieczeństwa i jakości żywności w zakładzie. Tylko rzetelnie wykonany audyt spełni swoją funkcję, którą jest ciągłe doskonalenie systemu.
Zgodnie z przepisami prawa [art. 5 rozp. 852/2004] każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Jednym z elementów systemu HACCP jest „ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) – e) działają skutecznie.”

Funkcje audytu:

 • potwierdzenie poprawnego stosowania systemu HACCP w firmie,
 • potwierdzenia dla dostawców, że zakład stosuje system HACCP w prawidłowy sposób,
 • weryfikacji systemu przed certyfikacją lub urzędową kontrolą,
 • aktualizacja istniejącej dokumentacji,
 • dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa,
 • kontrola wymagań ustanowionych w procedurach i instrukcjach,
 • nadzór nad poszczególnymi działami firmy.

Audyt HACCP jest przeprowadzany w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co umożliwia podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

Szkolenia i doradztwo

Zapewniam szkolenia i doradztwo z zakresu metod zwalczania szkodników oraz dezynfekcji. Oferuję także szkolenia z wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zapraszam do współpracy!

Szkolenia i doradztwo z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji prowadzę między innymi w takich obszarach jak:

 • przemysł spożywczym,
 • paszowy,
 • nasienny,
 • tekstylny,
 • tytoniowy,
 • sklepy spożywcze,
 • gastronomia,
 • przestrzeń miejska,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Bezpieczeństwo żywności

Posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W szczególności w zakresie zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami.

Oferuję usługi w zakresie:

 • tworzenia dokumentacji,
 • weryfikacji i doskonalenia obecnych systemów,
 • wdrażania systemów w nowo powstałych obiektach,
 • konsultacji na etapie projektowania zakładów spożywczych.